Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky obsahují závazná pravidla pro uživatele a návštěvníky webových stránek www.sklepbar.cz a služeb na nich poskytnutých a každý,

kdo chce tyto služby využívat, je povinen se jimi řídit.
Vzniklé smluvní vztahy jsou sjednány vždy v souladu s platným právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se pro spotřebitele řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) ve znění novel (především tzv. obchodní vztahy na dálku) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění novel. Ostatní vztahy neupravené obchodními podmínkami, především pro naše smluvní partnery, dodavatele a odběratele se řídí obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. ve znění novel.

1) Základní údaje

Provozovatel internetového obchodu :
Filip Mácha

Prokopa Holého 227

39101 , Sezimovo Ústí
IČO : 14210789
Bankovní spojení : 115- 8063510207/0100 – KB.

Adresa provozovny:

Sklep bar Tábor
Budějovická 987/81
39002 , Tábor

Kontaktní údaje :

PÁ,SO: 19:00-04:00
tel: 721213352
e-mail: info@sklepbar.cz

Kontrolní orgán:

Městský úřad Tábor
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona

2) Vymezení základních pojmů a definic:

Serverem se rozumí internetové stránky www.Sklepbar.cz

Spotřebitel je osoba, které slouží zakoupené zboží na serveru ke konečné spotřebě a vyhovuje podle platné legislativy definici spotřebitele.


Uživatelem se rozumí osoba, která využívá obsah serveru. Uživatel může být též a zpravidla je spotřebitelem.


Dodavatel vstupuje do obchodně právních vztahů s uživateli serveru (spotřebiteli) a odběrateli. Může být též označen jako prodávající. Dodavatelem (prodávajícím) je v kupní smlouvě protistranou ke kupujícímu, prodává zboží spotřebiteli nebo odběrateli.


Odběratel je osoba, která vstupuje do obchodně právních vztahů s dodavatelem. Odběratel je právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje výrobky či poptává naše služby za účelem podnikatelské činnosti.


Data představují jakýkoliv datový vstup nebo elektronické akce, kterou uživatel na stránkách učinil.


Kupní smlouvou zde rozumíme spotřebitelskou smlouvu, popřípadě jinou v úvahu přicházející smlouvu, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel nebo odběratel a na druhé straně dodavatel (prodávající).


Kupující je ten uživatel serveru, který vyhovuje podle platné legislativy definici spotřebitele. Kupující, který není spotřebitel podle zákona, je naším obchodním partnerem, tj. odběratelem.


3) Objednání zboží a cena zboží


1) Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží a nabízených služeb. Dostupnost zboží a služeb bude vždy potvrzena na základě závazné objednávky.


2) K objednání uživatel (zákazník) vybere zboží a řádně vyplní objednávkový formulář. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a uživatel (zákazník) bude vyzván k jejich odsouhlasení a zaplacení. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.


3) Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Ceny zboží si může uživatel (zákazník) ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může uživatel ověřit u příslušného produktu nebo na serveru.


Informace o termínu dodání zboží a ceně dopravného naleznete v sekci DOPRAVA A PLATBA.


4) Ceny dopravného jsou vždy také uvedeny pro konkrétní způsob doručení na objednávkovém formuláři. Je tedy nutné sledovat aktuální ceny uvedené v objednávce.


4) Zaslání zboží


5) U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem (viz dále v kapitole „6. Obchodní vztahy“).


6) Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené speciálně za tímto účelem či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, přepravu a způsob doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva. (podrobněji v kapitole „6. Obchodní vztahy“)


4.1 Dodací lhůta


7) Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší možné době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou spotřebitel nebo dodavatel stanovil v objednávce.


Poznámka: Skladová dostupnost

Varianta: skladem

Pokud je zboží objednáno do 12:00, bude expedováno v den objednání, nebo první pracovní den. Zboží dorazí následující pracovní den od data expedice při objednání českou poštou, PPL, nebo při zvolení osobního odběru v Táboře.


4.2 Způsob dopravy


8) Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy (viz kapitola „3. Objednání zboží a cena zboží“).


9) Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.sklepbar.cz v sekci „košík“ nebo je možné si jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě.


4.3 Způsob uhrazení ceny za zboží


10) Spotřebitel má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.


11) Další způsoby placení za zboží mohou být implementovány a spotřebitel bude o jejich možnosti upozorněn během objednávání zboží.


12) Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad, záruční list popřípadě informace o správném užívání produktu.


4.4 Převzetí zboží


13) Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.


14) Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.


15) Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. (viz detailněji podkapitola „6.3 Zákonné právo spotřebitele od smlouvy odstoupit“).


16) Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u zboží balených do igelitové fólie i samotné zboží.


17) Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.


4.5 Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem


18) Komunikace mezi dodavatelem a spotřebitelem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.


19) Způsob komunikace dodavatele se spotřebitelem prostřednictvím elektronické pošty je zdarma.


5) Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady


5.1 Záruční doba a záruční list


20) Záruční doba začíná běžet převzetím zboží spotřebitelem.


21) Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.


22) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.


23) Odběratelům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (odběratele), kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).


5.2 Reklamace


24) Reklamace je dále popsána a ukotvena v sekci REKLAMACE/VÝMĚNA


6) Obchodní vztahy


6.1 Kupní smlouva25) Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží správcem (dodavatelem) na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (uživatelem, odběratelem, spotřebitelem) a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel může potvrdit kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.


26) Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím v případě, že se jedná o obchodního partnera (kupující, který podle platné legislativy nevyhovuje definici spotřebitele) a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.


27) Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že oba dokumenty akceptuje.


28) Kupující má přístup k obchodním podmínkám i reklamačnímu řádu a má možnost se s nimi seznámit.


29) Lhůta pro vyřízení reklamace může být pozastavena v případě, že prodávající (dodavatel) neobdržel kompletní předepsané podklady potřebné pro vyřízení reklamace (například celé nebo části zboží, apod.). Prodávající je povinen si vyžádat dodatečně doplnění podkladů od kupujícího bez zbytečného odkladu. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do data dodání vyžádaných podkladů kupujícím a poté lhůta začíná znovu běžet.


30) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím.


31) Prodávající ruší objednávku zboží zpravidla v případech, kdy se již dané zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. Kupující má právo na vrácení již zaplacené částky (celkové i částečné sumy z kupní ceny). Částka je vrácena zpět převodem na účet kupujícího nebo na adresu kupujícího a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.


32) Na zboží, které je poskytováno zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.


33) Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.


6.2 Rozpor s kupní smlouvou

34) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na bezplatné a neodkladné vyměnění věci tak, aby byla naplněna úmluva podle kupní smlouvy nebo opravu věci. Kupující má právo požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit pokud výše uvedené není možné.

35) Výše uvedené neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo vědět měl a v případě, že rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

36) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.3 Zákonné právo spotřebitele od smlouvy odstoupit

37) Od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikačních prostředků na dálku (tzn. včetně nákupu na serveru) má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit do 14 dní od převzetí zboží.

38) Spotřebitel je v případě odstoupení od smlouvy povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu a to písemně. Spotřebitel uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz nebo adresy pro zaslání složenky přes poštu. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

39) Výše uvedený postup nelze zneužívat jako bezplatné zapůjčení zboží.

40) Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. V případě, že to již není dobře možné, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

41) V případě poškození zboží nebo jen jeho částečného vrácení, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok oproti vrácené kupní ceně.

42) Prodávající je povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

43) Od kupní ceny, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zakoupeného zboží.

6.4 Odstoupení od smlouvy spotřebitel nemůže uplatnit

44) V případě, že je zboží označeno jako nedostupné nebo vyprodané, vyhrazuje si prodávající možnost odstoupit od kupní smlouvy nebo objednávky. Prodávající neprodleně informuje kupujícího o této skutečnosti.

45) Prodávající může objednávku zrušit i v případě podstatného navýšení ceny . Prodávající neprodleně informuje kupujícího o této skutečnosti.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

46) Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

47) Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat a to tak, že zašle emailovou zprávu nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Závěrečná ustanovení

49) Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb serveru nebo těchto obchodních podmínek mohou uživatelé zasílat na kontakty uvedené na serveru.

50) Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

51) Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změnou se rozumí publikování nových obchodních podmínek v příslušné sekci webových stránek.

52) Neplatnost některého z ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

53) Těmito obchodními podmínkami jsou vázáni i spotřebitelé, kteří vstupují do právního vztahu s dodavatelem prostřednictvím prostředníka (obchodního zástupce). Prostředník se ve smlouvě o spolupráci zavázal obchodní podmínky dodavatele ve svém internetovém obchodě zpřístupnit